Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ

บริษัท ม้าบิน ทรานส์-เซอร์วิส จำกัด ดำเนินการก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2532 มีผู้บริหารเป็นชาวญี่ปุ่น เข้ามาประกอบกิจการเกี่ยวกับทางด้านตัวแทนการ นำเข้า-ส่งออก ติดตั้งเครื่องจักร ย้ายเครื่องจักร ย้ายโรงงาน ให้เช่าโกดังเก็บสินค้า และ TRADING โดยเป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างบริษัท ญี่ปุ่นที่จะมาตั้งโรงงานในประเทศไทย มีการนำเข้าเครื่องจักร และวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทางบริษัทฯได้แนะนำให้ความรู้ด้านเอกสารพิธีการนำเข้า-ส่งออก สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ ลูกค้ามีสิทธิ์จะทำได้

- บริการด้านการนำเข้า
- บริการด้านการส่งออก
- บริการด้าน BOI, FREE ZONE, IEAT, ทัณฑ์บน
- บริการด้านขอคืนอากร 19 ทวิ
- บริการขอคืนชดเชยส่งออกและคืนอากร
- บริการด้านขนส่งในประเทศ
- บริการด้านขนส่งต้างประเทศ
- บริการด้านการติดตั้งเครื่องจักร และย้ายโรงงาน
- บริการให้เช่าโกดังเก็บสินค้า

นโยบายของบริษัท

บริษัท ม้าบิน ทรานส์-เซอร์วิส จำกัด มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการธุรกิจนำเข้าและส่งออก และขนส่งสินค้า และบริการต่างๆ ให้มีความปลอดภัยและถูกต้อง ตามกฏหมาย และ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของทางกรมศุลกากร และทางลูกค้าควบคู่กันไป ให้คำแนะนำกับลูกค้า โดยทางสุจริต ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย กับทางกรมศุลกากร และทางลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและพึงพอใจต่อการใช้บริการของเรามากที่สุด ควบคุมการนำเข้า-ส่งออก สินค้าให้มีมาตรฐานและให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ ต่างๆ เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก แก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง และขนส่งสินค้าและการติดตั้งเครื่องจักรอย่างระมัดระวัง รอบคอบ มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ของลูกค้าผู้ใช้บริการ

วัตถุประสงค์และแนวทางการปฏิบัติงาน

การนำเข้า-ส่งออก รับขนส่งสินค้าทุกประเภท ติดตั้งเครื่องจักร ย้ายเครื่องจักร บริการต่างๆ ของทาง บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัย เป็นหลัก ภายใต้ความถูกต้องและถูกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ พนักงานจะต้องมีความรู้ที่ถูกต้อง ในการปฏิบัติงาน และได้รับการอบรมให้ความรู้ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนการทำงาน การควบคุมดูแลและตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตราการต่างๆ ที่ตั้งไว้ เพื่อการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดำเนินงาน ทุกขั้นตอน และ พยายามลดต้นทุนการดำเนินงาน แต่ยังคงมาตราฐานการปฏิบัติงานต่างๆ การศึกษาข้อมูล ก่อนที่จะดำเนินการกับทางศุลกากร และขนส่งสินค้า ให้แก่ลูกค้า ทาง บริษัทฯ จะต้องทำการศึกษาข้อมูลของสินค้านั้นๆ ว่ามีคุณสมบัติอย่างไร เช่น ลักษณะสินค้า ส่วนผสม การใช้งานของสินค้า การเก็บรักษา การขนส่งที่เป็นปัจจัยสำคัญ และการป้องกันการเสียหายที่เกิดกับสินค้า การกำหนดคุณสมบัติของยานพาหนะ เมื่อทราบข้อมูล และคุณสมบัติของสินค้า ที่จะทำการขนส่งแล้ว ทางบริษัทฯ จะทำการเลือกยานพาหนะให้เหมาะสมกับสินค้าชนิดนั้นๆ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหาย ซึ่งจะทำให้คุณภาพของสินค้าไม่เปลี่ยนแปลง และเกิดความปลอดภัยในระหว่างการขนส่ง การกำหนดเส้นทางการขนส่ง การสำรวจเส้นทางการขนส่งทาง บริษัทฯ จะทำการสำรวจเส้นทางที่จะขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ เช่น ความคับแคบของเส้นทาง ชุมชน ระหว่างทาง สะพานต่างๆ สภาพการจราจร สภาพเส้นทางต่างๆ เพื่อพิจารณา เส้นทางการขนส่งที่ปลอดภัยที่สุด เพื่อให้การจัดส่งที่รวดเร็ว และปลอดภัยที่สุด การกำหนดคุณสมบัติของพนักงาน ตำแหน่งต่างๆ ทางบริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่า การให้บริการ ที่ดีเพื่อตอบแทนลูกค้า ที่ไว้วางใจให้เราเป็นผู้ดำเนินการให้ เป็นเรื่องสำคัญมาก ด้วยเหตุนี้จำเป็นต้องสรรหา คัดเลือกบุคลากร ที่มีคุณสมบัติตามลักษณะงานที่ทำ ร่วมกันทำงานโดยบริษัทมีหน้าที่ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในงานที่แต่ละคนต้องปฏิบัติและจัดผลประโยชน์ตอบแทน รวมทั้งสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับพนักงาน อันจะส่งผลให้ทุกคนมีขวัญกำลังใจในการร่วมมือกันทำงานทุกอย่างให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยเฉพาะในการให้บริการเพื่อทำให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุด

การคำนึงถึงความปลอดภัย

บริษัทถือว่าความสำเร็จที่สมบูรณ์ของงานต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยของพนักงานและลูกจ้างรวมไปถึงผู้มีส่วนร่วมทุกคนภายใต้สำนึกที่ว่าความปลอดภัยมิใช่เป็นเพียงแต่กฎหมายหรือข้อบังคับที่จะต้องปฏิบัติตาม แต่ความปลอดภัยเป็นเรื่องของคุณธรรม และ มนุษยธรรม เป็นสิทธิที่ผู้ร่วมงานทุกคนจะต้องได้รับ ความปลอดภัยจึงถือเป็นคุณค่าอันหนึ่งขององค์กรที่ถือปฏิบัติมา และจะต้องสืบทอดต่อไป ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน จะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยตามส่วนงานเป็นลำดับ โดยมิให้ถือว่าความปลอดภัย เป็นส่วนเพิ่มเติมแต่ความปลอดภัยเป็นงานที่จะต้องทำให้สำเร็จและจะต้องคำนึงถึงก่อนเสมอ ( SAFETY FIRST )

นโยบายความปลอดภัย

บริษัทได้กำหนดนโยบายความปลอดภัยต่อพนักงานทุกคนดังนี้:

1. บริษัท จะส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้มีการทำงานอย่างปลอดภัย
2. บริษัท ถือว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัท ดังนั้นความปลอดภัยของ ผู้ปฏิบัติงานจึงเป็นนโยบายที่สำคัญของบริษัท
3. บริษัท จะให้การสนับสนุนเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน จัดเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีสภาพปลอดภัย แก่ผู้ปฏิบัติงานมีวิธีการทำงานที่ปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้ รวมทั้งจัดให้มีสภาพการทำงาน และจูงใจให้เกิดการทำงานได้อย่างปลอดภัย
4. บริษัท กำหนดเป็นนโยบาย ให้ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎแห่งความปลอดภัยที่บริษัท กำหนดขึ้นโดยเข้มงวดกวดขัน
5. บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเองและเพื่อนร่วมงาน และเป็นไปตามระเบียบกฎแห่งความปลอดภัยที่บริษัท กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด

องค์ประกอบสำคัญของงานความปลอดภัย (Key element of safety plan)

นอกจากการดำเนินการป้องกันโดยมาตรการต่างๆแล้ว บริษัท เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการสร้างให้ความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในงาน(Safety in Process) เป็นสิ่งที่ต้องกระทำเพื่อให้เกิดการทำงานที่ปลอดภัยที่ยั่งยืน และแทรกอยู่ในระบบความคิด ของการทำงานเสมอ บริษัท จัดให้มีการปลูกฝังทัศนคติและความเข้าใจ ในการบริหาร และ ดูแลงานความปลอดภัย ให้กับพนักงานทุกระดับด้วย บริษัทได้จัดให้มี Safety Talk เป็นประจำสม่ำเสมอในทุกหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในการทำงาน และรับทราบถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมทั้งจากหน่วยงานของตนเองและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง